“Sense of Presence” by Volodymyr Ulyanov

900$

Volodymyr Ulyanov
“Sense of Presence”
Size: 120×100 cm, Technique: mixed technique Year: 2019, not framed